Vrátanie/výmena tovaru

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:

(meno a priezvisko / názov)

IČ:

DIČ:

so sídlom:

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ......, oddiel...., vložka č......

kontaktné údaje:

email:

telefón:

www:

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

V.............. dňa ..............