Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Nomababy.sk IČO 50760009 so sídlom Sládkovičova 1222/73, 02404 Kysucké Nové Mesto zapísaný v živnostenskom registri č. 580-59706 na Okresnom súde Žilina (ďalej len: "prevádzkovateľ").
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 • Adresa: https://www.nomababy.sk
 • Email: nomababy@gmail.com
 • Telefón: +421 908 328 112
 • Osobné údaje sú všetky údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby. Identifikovateľnú fyzickú osobu je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

II. Kategórie a zdroje spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (obchodné ponuky a newslettery) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých informačných službách, ak nedošlo k objednávke.
 • Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúcich marketingové služby.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Cookies

Prevádzkovateľ na svojej internetovej stránke využíva cookies.

Cookie je malý textový súbor obsahujúci písmena a čísla, ktorý sa ukladá vo vašom zariadení. Umožňujú webovej stránke rozoznať zariadenie užívateľa (počítač, mobil a pod.), avšak cookie sama o sebe neukladá ani nezbiera žiadne dáta mimo vlastnej hodnoty.

Cookies anonymne zbierajú a spracúvajú informácie. Na základe nich môže prevádzkovateľ sledovať návštevnosť webovej stránky, počet zobrazení webovej stránky, hlavné kanály príchodu užívateľov alebo sa používajú na účel zvýšenia atraktívnosti reklám.

Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke www.nomababy.sk používa cookies na účel neustáleho skvalitňovania služieb a ich zlepšovania a prispôsobovania vašim záujmom a potrebám.

Prevádzkovateľ na webovej stránke využíva prepojenie a integrovaný obsah z iných webových stránok. Ide o cookies tretích strán (Google, Facebook, Instagram), ktorých kódy sme vložili na svoje stránky. Preto môžu byť do vášho zariadenia počas používania webovej stránky uložené cookies týchto tretích strán, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa.

Povoliť alebo odmietnuť cookies na webovej stránke www.nomababy.sk môžete aj zmenou nastavení vášho internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie o nastavení a ukladaní súborov cookies nájdete na stránkach poskytovateľov jednotlivých prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že prípadné zmeny nastavení vášho internetového prehliadača a zákaz používania cookies môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť webovej stránky.

VII. Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného prístupu na web, šifrovanie hesiel v databáze, pravidelná aktualizácia systému.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

 • Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2020